Polityka Prywatności

Dlaczego to dla nas ważne?

Produkty ONEButton Sp. z o.o. wspomagają naszych Klientów w ich codziennej pracy, w tym prawidłowo i zgodnie z literą prawa przetwarzać dane osobowe swoich kontrahentów. Tak samo, wewnątrz naszej organizacji, dbamy o to aby wszystkie procesy prowadzone były w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

W zakresie naszej działalności wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych oparte są na zasadach legalizmu, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celów przetwarzania danych i ich minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności, poufności i rozliczalności.

Jeżeli uważasz, że niniejszy dokument nie udziela odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, lub po prostu potrzebujesz więcej informacji napisz do nas na adres administrator@onebutton.pl.

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka OneButton sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuska 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000575431.

Kontakt z administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:

 • listownie na adres Francuska 182, 40-507 Katowice
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@onebutto.pl
 • telefonicznie pod numer 507101947

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Wszystkie dane pozyskiwane w trakcie procesu zmierzającego do zawarcia umowy (w tym przedstawienia oferty handlowej) oraz zawarcia umowy i w trakcie jej obowiązywania będą wykorzystane do następujących celów:

 • obsługa konta użytkownika,
 • działania marketingowe,
 • związane z czynnościami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń,
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymywane pisma oraz wnioski,
 • wypełnianie obowiązku prawnego jaki ciąży na spółce ONEButton Sp. z o.o.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez ONEButton Sp. z o.o. na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • w związku z wyrażoną zgodą (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
 • związanych z działaniami przed umownymi lub na mocy zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • związanego z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
 • z powodu obowiązku prawnego jaki ciąży na Administratorze Danych Osobowych w związku z wypełnieniem i realizacją praw i obowiązków zawartych w przepisach prawa krajowego oraz wynikającego z przepisów Unii Europejskiej (art. 6 ust. 1. lit. c i d RODO).

ONEButton Sp z o.o. oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie w chwili zawarcia umowy lub też w chwili wypełnienia formularza kontaktowego i wyrażenia w nim zgody.

Zakres gromadzonych danych

Spółka ONEbutton Sp. z o.o. przetwarza dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej. W szczególności gromadzone są dane niezbędne do prowadzenia konta użytkownika takie jak:

 • imię
 • nazwisko
 • telefon kontaktowy
 • adres email

Czas przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów podmiotów udostępniających dane oraz spółki ONEButton Sp. z o.o. (w tym czynności związane z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe). Podane do zawarcia umowy dane będą przechowywane przez okres trwania przedmiotowej umowy oraz okres, w którym strony mogą wzajemnie dochodzić roszczeń wynikających ze stosunku zobowiązaniowego, aż do momentu ich przedawnienia.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. ONEbutton Sp. z o.o. zastrzega możliwość dalszego przetwarzania danych jeśli uprawniać będzie ją do tego powszechnie obowiązujące prawo, a w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Obowiązujące przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych nadają Państwu liczne uprawnienia, do których w szczególności należy:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 • prawo żądania przeniesienia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Środki bezpieczeństwa

Spółka ONEbutton Sp. z o.o. oświadcza, że stosuje zabezpieczenia zapewniające pełną ochronę danych przed jej utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Wszystkie dane przechowywane są na strzeżonych i zabezpieczonych przed ingerencją osób trzecich serwerach.

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: